poskytnutých v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Společnost COMPUTER HELP spol. s r. o. se snaží zajistit nejen spokojenost účastníků svých školení, ale také svých zákazníků a objednatelů, s nimiž buduje dlouhodobý obchodní vztah. K tomu využívá osobní údaje, které pečlivě chrání a zpracovává v souladu s platnou legislativou.

V Zásadách ochrany osobních údajů Vás společnost COMPUTER HELP, spol. s r. o., Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 49617320 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21410 informuje o postupech ochrany soukromí, jaké údaje shromažďuje, používá, zveřejňuje a předává, jakož i o možnostech, které můžete učinit, a o právech, která můžete vykonávat ve vztahu k Vašim osobním údajům dle platné legislativy.

Jaké osobní údaje využíváme, jak dlouho a k jakým účelům je potřebujeme

COMPUTER HELP, spol. s r. o. zpracovává pouze osobní údaje obsahující jméno, příjmení, e-mail a telefon, které jsou nezbytné k účelům spojeným se splněním zakázky, zabezpečením organizace a realizace poskytovaných služeb, zahrnujících zejména školení a kurzy, pronájmy, IT podporu a vývoj, pořízení software či hardware atp.

Obecně COMPUTER HELP, spol. s r. o. shromažďuje osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu stanovenou v rámci zákaznických smluv, a ne po dobu delší, než je nezbytné k plnění poskytovaných služeb a splnění zákonných a smluvních povinností. Když dále nepotřebujeme používat Vaše osobní údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů nebo podnikneme kroky k anonymizaci těchto informací.

Na jakém právním základě je zpracováváme

V případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění služeb v rámci zabezpečení organizace a realizace školení a kurzů, pronájmů, IT podpory a vývoje, pořízení software či hardware či jiných poskytovaných služeb COMPUTER HELP, spol. s r. o., zpracováváme výše uvedené osobní údaje v našem oprávněném zájmu spočívajícím v nutnosti identifikace osoby v nezbytně nutném rozsahu pro plnění smlouvy.

Ochrana soukromí dětí

Produkty a služby COMPUTER HELP, spol. s r. o. nejsou zaměřeny na děti a COMPUTER HELP, spol. s r. o. se vědomě nepodílí na shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník mladistvé(ho) a myslíte si, že nám poskytl(a) osobní informace, kontaktujte nás e-mailem: cohe@computerhelp.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

COMPUTER HELP, spol. s r. o. může sdílet osobní údaje s obchodními partnery zejména za účelem plnění objednávek, nebo marketingových kampaní. Mezi tyto obchodní partnery a poskytovatele služeb patří zejména dodavatelé software a hardware, přeprodejci školení, poskytovatelé školících materiálů a courseware, zpracovatelé plateb, finanční instituce, doručovací společnosti. Obchodní partneři jsou na základě smlouvy povinni uchovávat informace obdržené jménem COMPUTER HELP, spol. s r. o. jako důvěrné a bezpečné a nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému jim byly poskytnuty.

COMPUTER HELP, spol. s r. o. může sdílet osobní údaje požadované zákonem nebo právním postupem, jako je například reakce na řádně schválenou a zákonnou žádost policie nebo veřejného orgánu (včetně plnění požadavků státní bezpečnosti nebo vynucování práva), při prosazování nebo ochraně práv COMPUTER HELP, spol. s r. o., pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, jak to umožňuje platná legislativa, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti.

Veškeré osobní údaje uchovávané a zpracované COMPUTER HELP, spol. s r. o. jsou bezpečně umístěny v rámci Evropské unie. Neexistuje systematický přenos údajů mimo EU pro jakýkoli jiný účel. COMPUTER HELP, spol. s r. o. se zavazuje používat ve všech smlouvách, ve kterých mohou být údaje přeneseny do USA, doložky o modelu EU.

Jak udržujeme osobní údaje zabezpečené

Aby COMPUTER HELP, spol. s r. o. zabránil ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění informací a zajistil správné používání Vašich informací, používá přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy k ochraně shromažďovaných a zpracovávaných informací.

Automatické shromažďování údajů

Webové stránky COMPUTER HELP, spol. s r. o. používají soubory cookies a další podobné technologie. Více informací ohledně použití cookies naleznete na https://www.computerhelp.cz/zasady-cookies-eu/

Sociální sítě a linky na ostatní weby

Stránky COMPUTER HELP spol. s r. o. mohou poskytovat funkce sociálních médií, které vám umožní sdílet informace se svými sociálními sítěmi a komunikovat s COMPUTER HELP spol. s r. o. na různých webových stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení informací o Vás, v závislosti na této funkci. Doporučujeme, abyste si prohlédli zásady a nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách sociálních médií, s nimiž spolupracujete, abyste se ujistili, že chápete informace, které mohou být shromažďovány, používány a sdíleny těmito webovými stránkami.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. COMPUTER HELP spol. s r. o. nekontroluje a nezodpovídá za informace shromážděné na webových stránkách, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Máte-li otázky ohledně postupů sběru dat na propojených webových stránkách, obraťte se přímo na organizace, které tyto webové stránky provozují.

Newsletter

Newsletter COMPUTER HELP spol. s r. o. může obsahovat informace o všech našich novinkách, nových školeních, konferencích, seminářích, speciálních nabídkách, personalizovaném obsahu nebo cílené inzerci, o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejich přijímáním souhlasili.

Poté, co o tato sdělení požádáte, můžete jejich odběr použitím odkazu pro odebrání “Odhlásit se” v e-mailové zprávě, nebo dle pokynů uvedených v příslušném e-mailu zrušit. Případně nám napište na email: cohe@computerhelp.cz.

Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

Uplatnění Vašich práv

  • Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o Vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení zpracování, anonymizaci či odstranění Vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
  • V určitých případech může být Vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.
  • Máte možnost odhlásit se od přijímání marketingových e-mailů z COMPUTER HELP spol. s r. o. kdykoli bez nákladů, kliknutím na příslušný odkaz obsažený v našich marketingových e-mailech.
  • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.
  • Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
COMPUTER HELP spol. s r. o. si vyhrazuje právo kdykoli provést opravy, změny nebo dodatky v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud dojde k významným změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které podstatně změní naše postupy ochrany osobních údajů, můžeme Vás upozornit například zasláním e-mailu nebo zveřejněním oznámení na naší úvodní webové stránce nebo na stránkách sociálních médií.

Kontaktní údaje

COMPUTER HELP spol. s r.o., Slezská 2127/13, Praha 2, 120 00, Česká republika
E-mail: cohe@computerhelp.cz
Telefonní číslo: +420 221 503 111